Ποιοι Είμαστε

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ»

Το σχέδιο δράσης  «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» υλοποιείται στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 66 «Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειας σταδιακής εξόδου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου συστάθηκε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών –ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ» με τη συμμετοχή των εξής φορέων:

• Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των γυναικών – Εργάνη που είναι και συντονιστής φορέας www.ergani.gr
• Δήμος Νεάπολης – Συκεών www.dimosneapolis-sykeon.gr
• Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών www.dimosneapolis-sykeon.gr
• Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας ΠΥΞΙΔΑ www.pyxida.org.gr
• Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης – Ανατολική Α.Ε. www.anatoliki.gr
• Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΑΤΕΙΘ www.teithe.gr
• Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη ergani.gr/gr/networks/net1.aspx

Περιοχή Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών. Μέσω της υλοποίησης της πράξης έχουν σχεδιαστεί δράσεις που θα μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα τόσο για την τοπική ανάπτυξη όσο και για την βελτίωση της θέσης και της κατάστασης των ωφελουμένων του έργου. Όλες οι σχεδιαζόμενες δράσεις αλληλοσυμπληρώνονται και στοχεύουν στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για να αναπτύξουν ένα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών που στερείται προοπτικών απασχόλησης, κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω και της οικονομικής κρίσης

Διάρκεια Υλοποίησης

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2014

Ομάδα – Στόχος

Η ομάδα στόχος του σχεδίου δράσης είναι άνεργοι/ες κάτοικοι του Δήμου Νεάπολης-Συκεών που στερούνται προοπτικών απασχόλησης.

Διαδικασία Υλοποίησης

500 ωφελούμενοι / ες θα προσεγγισθούν και θα  ενημερωθούν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου. Από αυτούς / ες οι 180 ωφελούμενοι / ες θα ενταχθούν στη συμβουλευτική διαδικασία. H δράση προβλέπει την παροχή συμβουλευτικής στο σύνολο των ωφελουμένων και στοχεύει στην προώθηση  τους σε θέσεις εργασίας, σε θέσεις εργασιακής εμπειρίας ή στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή κοινωνικών επιχειρήσεων

Για την βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης σχεδιάστηκαν προγράμματα κατάρτισης. Η τελική επιλογή και προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνουν με βάση τις ανάγκες των ωφελουμένων μας.  Τα προγράμματα κατάρτισης αναφέρονται παρακάτω:

- Πρόγραμμα κατάρτισης 20 ανέργων για στελέχη κοινωνικών δομών και παροχής κοινωνικής φροντίδας

- Πρόγραμμα κατάρτισης 20 ανέργων για στελέχη επιχειρήσεων  εστίασης ή τουριστικού ενδιαφέροντος

- Επιμόρφωση 40 ωφελουμένων  σε θέματα δημιουργίας  επιχειρήσεων

- Επιμόρφωση 40 ωφελουμένων  σε θέματα δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

- Επιμόρφωση 40 ωφελουμένων (νέων επιστημόνων ανθρωπιστικών σπουδών) στην υποστήριξη κοινωνικών δράσεων

- Επιμόρφωση 20 ωφελουμένων (νέων επιστημόνων απόφοιτων πολυτεχνικών σχολών ή σχετικών σχολών ΤΕΙ) σε Ενεργειακά Θέματα

Δράσεις

Οι δράσεις καλύπτουν τις εξής κατηγορίες πράξεων:

1. ΜΕΛΕΤΕΣ όπου συμπεριλαμβάνεται μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας στα όρια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών σχετιζόμενη με τις επιλεγμένες και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ που θα αφορά  στη σύνδεση του σχεδίου δράσης καταρχήν με τους/τις υποψήφιους/ες ωφελούμενους/ες, με επιχειρηματίες για την απορρόφησή τους, με φορείς και σχέδια σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.  Στη δράση συμπεριλαμβάνεται και Διακρατική Συνεργασία.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, οι οποίες αφορούν τόσο τις ομάδες στόχου για την ένταξή τους στο σχέδιο δράσης όσο όμως και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και την εξοικείωσή τους με τα σημερινά προβλήματα απασχόλησης, αλλά και με τις προοπτικές ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη των ευκαιριών απασχόλησης.

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ με στόχο τη σωστή, αποτελεσματική και σύννομη λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών αλλά και την παρακολούθηση της προτεινόμενης πράξης και τη συνεχή βελτίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών. 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ -  αφορά  μεγάλο μέρος των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης,  στο ατομικό σχέδιο των οποίων έχει καταγραφεί  η σχετική ανάγκη ή αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Αυτός είναι ο πυρήνας των δράσεων και της παρέμβασης προς τους/τις  ωφελούμενους/ες  και μέσα από αυτές τις δράσεις σχεδιάζεται η αποτελεσματική προώθησή τους στην αγορά εργασίας και στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 365.000€ 

Τελευταία Νέα

29-06-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η ανεργία μπορεί να αντιμετωπιστεί με σοβαρό σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων διαρκείας, με μελέτη, με αξιοποίηση προγραμμάτων και σύγχρονων εργαλείων...

περισσότερα

28-06-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συκιές, 28 Ιουνίου 2015 Ο απολογισμός επί τάπητος… Τον πλούσιο απολογισμό του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης στο δήμο Νεάπολης-Συκεών (ΤΟΠ.Σ.Α.) παρουσιάζει αύριο Δευτέρα...

περισσότερα

26-06-2015

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Δείτε σε μορφή PDF το πρόγραμμα της τελικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουνίου. Πρόγραμμα Τελικής Εκδήλωσης

περισσότερα

26-06-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Σ. ΣΥΝ+ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Με έναν πλούσιο και θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος «ΤΟΠ.Σ.Α.»...

περισσότερα

24-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με αφορμή τη λήξη του Σχεδίοιυ Δράσης "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νέαπολης - Συκεών" που υλοποιεί η...

περισσότερα

22-09-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ»  σας προσκαλεί στο 6ο ενημερωτικό εργαστήριο, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Τοπικό Σχέδιο για...

περισσότερα

08-08-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επαγγελματική κατάρτιση για 20 ανέργους Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 20 ανέργων που υλοποίησε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο...

περισσότερα

08-08-2014

Επαγγελματική κατάρτιση για 20 ανέργους

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 20 ανέργων που υλοποίησε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο του έργου «Τοπικό Σχέδιο...

περισσότερα

footer